Utan konflikter – ingen förändring

En organisation som vill utvecklas måste lära sig att tackla och förstå sina konflikter. Den mår bra av att ta hand om olika uppfattningar och tankemodeller och se till att de används konstruktivt i förändringsarbetet.

Konflikter mellan idéer och verklighet, mål och mätmetoder, roller och ansvar är vanliga konfliktorsaker i de flesta organisationer.

Hierarkisk nivå och specialisering av roller påverkar vilken information vi får, fångar upp, är intresserade av och agerar på. Det medför att vi samlar på oss olika bilder av verkligheten, beroende på vilken roll och position vi har i vårt arbete.

Återkommande konstruktiva mål och medel diskussioner är viktiga för att få oss att gemensamt förstå vad som är viktigt och oviktigt, vad som leder framåt och vad som inte leder framåt mot målen.

Personlig konkurrens, felaktiga uppfattningar om varandra och dålig kommunikation kan få små saker att bli destruktiva och svårhanterade konflikter. De har en tendens att trappas upp i intensitet om de inte tas om hand i tid. Ju längre de får härja fritt, desto svårare blir det för de inblandade att komma fram till acceptabla lösningar.

Halvdana, inte helt uppklarade konflikter kan också hålla liv i problem under lång tid. Det gäller därför att inte alltför snabbt tycka att man nått en lösning. I själva verket är man kanske bara halvvägs mot en acceptabel lösning för de som är inblandade.

När likartade konflikter upprepas på en arbetsplats så finns det all anledning att börja med att undersöka de organisatoriska aspekterna för att förstå anledningen till konflikterna.

Det är lättare att hantera konflikter om man förstår vad man själv gör i en konfliktsituation, har verktyg att hantera dem och kunskap om dem som företeelse. En neutral part kan också sätta lampan på det som inte är helt uppenbart för de som är inblandade i konflikten.

Det finns en mängd litteratur inom området konflikter och konflikthantering. Några tongivande personer inom området är: William Isaacs, Chris Argyris, Johan Galtung, Arne Maltén, Susan A. Wheelan, David M. Messick, Roderick M. Kramer, Barbro Lennéer Axelson och Ingela Thylefors.