Tjänsterna vi erbjuder utgår från att ledarskapet både behöver ta hand om organisationens helhet och de specifika krav som ställs utifrån ledarens ansvarsområde. Vi förenar organisationers intentioner med potentialen vi ser så att det leder till konkreta förändringar.

Dagens organisationer sätts på allt hårdare prov. De behöver ständigt kunna utvecklas och finna nya kreativa grepp för att hålla sig alerta inför omvärldens krav. Samtidigt kräver omvärlden att de ska stå för kontinuitet, tydlighet och robusthet. Som organisation behöver man dra nytta av dynamiken i omvärlden och samtidigt vara stabil och hålla en tydlig kurs.

Det är organisationens ledningsförmåga som ger förutsättningar för att de här faktorerna sammanförs i organisationens dagliga arbete på ett sätt som leder till önskad förändring.

Förändringsarbete utifrån verksamhetsmål

– Harmoniserar strategier och förändringsarbete

Vi analyserar nuläget och upprättar en handlingsplan utifrån era strategiska avsikter så att förändringsinitiativ utvecklas i rätt riktning och där de gör bäst nytta.

Förändringsledarskap

– Gör ledare av chefer

Tillsammans med en eller flera chefer utvecklar vi ledarskapet så att det bättre får med sig organisationen mot målen och skapar värde. När ledarskapet utvecklas tillsammans med oss så kommer förmågan att leda att öka och sättet att styra att minska.

Karriär- och successionsplanering

-Tydliggör exekutiva färdigheter

Delvis strukturerad samtalsmetodik kombinerad med andra informationskällor för att besvara en frågeställning och återföra slutsatser till en person eller uppdragsgivare. Metodiken används på mellanchefsbefattningar och befattningar däröver.