Förändringar når inte målen och kan förvärra tillståndet i organisationen

Majoriteten av de förändringsprogram som bedrivs i organisationer kan, förutom att de inte når uppsatta mål, förvärra tillståndet i organisationer (Beer & Nohria, 1998, Giley et al. 2009).

Förändringar görs av olika skäl. Ett sätt är att dela upp dem i löpande förbättringar och mer transformativa förändringar orsakade av kriser, strategiförändringar, nya affärsmodeller etc. Det gemensamma är att om de ska vara transformativa så kräver de nya sätt att tänka, agera och besluta på alla nivåer i organisationen. Detta är naturligtvis en stor utmaning att åstadkomma.

 

Förändring sker genom människor och deras engagemang. Men det är organisationens struktur och ledarskap som sätter ramarna för förändringarna. Ramarna kan antingen försvåra eller underlätta förändring. Ledningens kompetens sätts på prov i hur väl den klarar att utveckla verksamheten så att människorna i organisationen känner att de vill och klarar av att förändra sina arbetssätt och attityder.

Åtskilliga gånger har jag samtalat med chefer som har lite svårt att förstå att det är upp till dem att skapa ramar och förutsättningar och att de inte kan utkräva något ansvar av andra innan de gjort det.

En del av dem tar då tag i och gör detta, ibland med extern hjälp. Andra säger att de helt tappat lusten och inte alls ser sitt ansvar i att göra detta. Ofta hänger det ihop med att systemet de arbetar i inte skapat nödvändiga förutsättningar för dem, att de saknar erfarenhet och kompetens att driva förändringar eller att deras värderingar, intressen och personligheter inte passar in i organisationen.

 

Det finns en mängd litteratur inom området förändringsarbete i organisationer om man vill fördjupa sig i detta. Några tongivande personer inom området är: Clayton Christensen, Kurt Lewin, John Kotter, Fredrick Hertzberg, Peter Drucker, Bo Ahrenfelt och Michael Porter med flera med flera.