Inlägg av EvaKristina Lilja

Strategier för att hantera “wicked problems”

Ett bra ledarskap är att lösa problem, veta vad man ska göra och agera på ett tydligt sätt. Detta leder ofta till att problem som är komplexa och har många dimensioner blir lösta på samma sätt som andra problem. Resultatet blir frustration och ineffektivitet. Litteraturen skiljer på tame och wicked problems. De förra kan vara […]

Är pragmatiska mål och direktiv en naturlig del i ditt ledarskap?

Dagens organisationer är oftast uppbyggda utifrån mål, vision, självgående team, decentralisering och löst strukturerade nätverk. Ofta är det stökigt och förvirrat för de som arbetar där. Löst sammansatta grupper har ju inga mål. Däremot har individer mål och deras beslut och problemlösning grundas utifrån en blandning av analys, erfarenhet och intuition. När regler, struktur och […]

Främjar ditt ledarskap en etisk företagskultur?

Exekutiva chefer framställs ofta som giriga, tävlingslystna och enbart inriktade på egen ekonomisk vinning. Samtidigt finns det åskilliga av dem som älskar sina arbeten eftersom det bidrar till urbanisering, minskad klimatpåverkan och ökad global handel utifrån ett etiskt förhållningssätt. När det kinesiska e-handelsbolaget Alibaba introducerades på börsen, framförde VD Jac Ma till investerarna att alla […]

Uppmuntrar er chefskultur innovation och proaktivitet?

Idag förväntas organisationer att snabbare än tidigare anpassa sig till förändringar i sin omvärld. Organisationer som bygger in flexibilitet och proaktivitet i det de gör skapar konkurrensfördelar. En innovation definieras som en ny idé och lösning på problem. Det kan vara i form av en produkt, lösning, process, affärsidé, tjänst, teknologi, matematisk metodik med mera […]

Utan konflikter – ingen förändring

En organisation som vill utvecklas måste lära sig att tackla och förstå sina konflikter. Den mår bra av att ta hand om olika uppfattningar och tankemodeller och se till att de används konstruktivt i förändringsarbetet. Konflikter mellan idéer och verklighet, mål och mätmetoder, roller och ansvar är vanliga konfliktorsaker i de flesta organisationer. Hierarkisk nivå […]

EKL får ny hemsida

En ny hemsida ser nu dagens ljus! För att hålla den levande kommer jag att lägga ut funderingar och nyheter för att skapa intresse för oss och informera om vad vi erbjuder. Den första reflektionen handlar om förändringar i organisationer.

Förändringar når inte målen och kan förvärra tillståndet i organisationen

Majoriteten av de förändringsprogram som bedrivs i organisationer kan, förutom att de inte når uppsatta mål, förvärra tillståndet i organisationer (Beer & Nohria, 1998, Giley et al. 2009). Förändringar görs av olika skäl. Ett sätt är att dela upp dem i löpande förbättringar och mer transformativa förändringar orsakade av kriser, strategiförändringar, nya affärsmodeller etc. Det […]