Är pragmatiska mål och direktiv en naturlig del i ditt ledarskap?

Dagens organisationer är oftast uppbyggda utifrån mål, vision, självgående team, decentralisering och löst strukturerade nätverk. Ofta är det stökigt och förvirrat för de som arbetar där. Löst sammansatta grupper har ju inga mål. Däremot har individer mål och deras beslut och problemlösning grundas utifrån en blandning av analys, erfarenhet och intuition.

När regler, struktur och direktiv försvinner är det upp till ledarna att organisera och skapa mening så medarbetarna arbetar mot det de ska på ett sätt som skapar värde för organisationen. Om inte, är risken för förvirring, osäkerhet och ineffektivitet stor.

Det är komplext att ta beslut och lösa problem i organisationer. Olika vetenskaper försöker att bättre förstå beslutsfattande och problemlösning ur olika perspektiv. Ett nobelpris i ekonomi sammanfattade vad vi tänker om tänkandet när vi tar beslut och löser problem. Den visade att vi både kan och inte kan lita på vår intuition, hur vi kan utnyttja fördelarna med långsamt tänkande och använda tekniker som skyddar oss mot mentala glapp som ställer till besvär, både på jobbet och privat.

I ett effektivt kommunikativt ledarskap har envägskommunikation ersatts av dialog. Vision, värderingar och strategier finns naturligt med i dialogen mellan ledare och medarbetare. Komplexa, tvetydiga och oklara visioner, värderingar och strategier är meningsfulla och går att arbeta efter i vardagen.

Man skulle kunna tro att envägs kommunikationen är död men så länge ledare åsidosätter dialog med sina underställda kommer ramen för verksamheten att förbli otydlig och verksamheten kommer att präglas av ineffektivitet.

Nedan finns en sammanfattning av en D-uppsats av Jenny Axell från Uppsala Universitet:

Communicative leadership – a leadership for modern organizations, a qualitative research to define the concept.
In Communicative Leadership, communication is used as the main means of control in order to create joint action and thereby excellent company results. The leadership is based on a conscious and open communication that leads to: Understanding and participation among employees, as well as to sound and thoroughly founded decisions and well-informed business development. The leadership is constantly practised in formal and informal conversation and dialogue situations where true exchange of opinions and sense making is desired. For the communicative leader the employees are the most valuable resources in the organization. He or she assumes that employees want to succeed, and will do so, if the right conditions are in place. The communicative leader wants to lead and inspire, emanates joy and comfort, and receives as manager the trust of being a leader.”

Är du ledaren som beskrivis här? Om inte, vad hindrar dig från att vara det?

Vilka positiva effekter skulle det ha för medarbetarna om du bestämmer dig för att bli det?

Några tongivande författare inom området är: H. Simon; D. Kahneman; R. Moss Kanter; E. Jaques; D. McGregor; C.Simonsson; S. Hamrefors; D. Clutterbuch.